Copyright Statement

1.

Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, infographics, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, podcasts, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen, merknamen) van deze website Jij&Wij Online rusten intellectuele eigendomsrechten. Die intellectuele eigendomsrechten berusten exclusief bij Pensioenfonds Detailhandel of bij derden waarmee Pensioenfonds Detailhandel daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Door het gebruik van deze website verkrijgt de gebruiker op geen enkele wijze enig dergelijk recht. Op geen enkel moment is sprake van een overdracht van een intellectueel eigendomsrecht. N.B. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze copyright-bepalingen ook gelden voor alle papieren publicaties van Pensioenfonds Detailhandel. Denk aan Jij&Wij Magazine, De Pensioenkrant en De Werkgever.

Overal waar in dit Copyright Statement ‘website’ wordt genoemd dient daaronder ook ‘apps’ en andere digitale platforms en/of uitingen te worden begrepen.

2.

Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pensioenfonds Detailhandel dan wel de rechthebbenden niet toegestaan om (delen van) deze website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren. Hieronder wordt mede, maar niet limitatief begrepen: scannen, in meervoud printen, kopiëren, opnemen, op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, verhuren, archiveren, rubriceren of indexeren, uitlenen, embedden, opnemen in een frame of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voordragen, of anderszins openbaar maken, in welke vorm of op welke manier dan ook, met uitzondering van zoals hieronder beschreven.

3.

Alle informatie met betrekking tot koersen van aandelen, effecten, grondstoffen, valuta en andere beleggingen en intellectuele eigendomsrechten daarop die op de websites en in de media van Pensioenfonds Detailhandel zijn opgenomen behoren toe aan Pensioenfonds Detailhandel, dan wel aan haar licentiegevers.

4.

Op de website worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van Pensioenfonds Detailhandel en met de organisatie verbonden maatschappijen, als merken van derden die Pensioenfonds Detailhandel op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze namen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarvan.

5.

De inhoud van de databanken van Pensioenfonds Detailhandel wordt onder andere beschermd door het sui generis databankenrecht, daarmee is elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud van die databanken enkel toegestaan met expliciete instemming van Pensioenfonds Detailhandel.

6.

Met betrekking tot het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van Pensioenfonds Detailhandel door media met een nieuwsfunctie en tekst-en datamining van content van Pensioenfonds Detailhandel als bedoeld in artikel 15 c.q 15o van de Auteurswet behoudt Pensioenfonds Detailhandel zich alle auteursrechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Pensioenfonds Detailhandel.

7.

Indien blijkt dat u de intellectuele eigendomsrechten van Pensioenfonds Detailhandel schendt of heeft geschonden, dan dient u alle schade die Pensioenfonds Detailhandel als gevolg daarvan heeft geleden aan Pensioenfonds Detailhandel te vergoeden. Deze schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de vergoeding die Pensioenfonds Detailhandel bedingt van partijen met wie zij een licentieovereenkomst sluit, over de periode van het onrechtmatige gebruik, te vermeerderen met alle door Pensioenfonds Detailhandel gemaakte kosten, inclusief volledige juridische kosten.

Toelichting copyright statement Pensioenfonds Detailhandel

Hieronder lichten wij graag toe op welke manieren gebruikers inhoudselementen van de website Jij&Wij Online van Pensioenfonds Detailhandel mogen gebruiken.

Hoe mag ik content van Jij&Wij Online gebruiken?

U mag:

- Onze inhoud lezen/bekijken voor persoonlijk gebruik op elk apparaat dat compatible is met onze websites en apps (dit kunnen zijn: uw PC, laptop, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat)

- Onze inhoud op dat apparaat opslaan voor persoonlijk gebruik;

- Enkelvoudige kopieën maken van artikelen voor uw eigen persoonlijke gebruik;

- Linkjes delen naar artikelen met de door Jij&Wij Online aangeboden ‘Delen’-functionaliteit.

Mag ik content van Pensioenfonds Detailhandel-websites en andere publicaties verspreiden?

Wij begrijpen heel goed dat Internet-gebruikers informatie willen delen met anderen. Daarom staan we aan consumenten beperkte herpublicatie en distributie van inhoud van Jij&Wij Online en andere websites en publicaties van Pensioenfonds Detailhandel toe zoals hieronder weergegeven. Voorwaarde is dat hiermee geen substituut voor de eigen producten van Pensioenfonds Detailhandel wordt geboden. Een substituut is een product of dienst die de behoefte van andere gebruikers beperkt om gebruik te maken van de websites en media van Pensioenfonds Detailhandel. Pensioenfonds Detailhandel behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen of sprake is van een substituut of niet.

Mits u geen substituut creëert voor de producten en diensten van Pensioenfonds Detailhandel mag u het volgende doen:

- Online publiceren van de originele titel (‘headline’ of ‘kop’) van een artikel en een link naar het artikel op de website van Pensioenfonds Detailhandel, inclusief de eerste 150 karakters van het artikel;

- Doorsturen naar anderen van de originele titels, links en eerste 150 karakters van elk artikel.

Mag ik (delen van) de content van Jij&Wij Online kopiëren of samenvatten?

Zoals hierboven al aangegeven mag u geen hele artikelen en/of foto’s herpubliceren of distribueren, anders dan via de door Pensioenfonds Detailhandel ter beschikking gestelde deel-mogelijkheden. Samenvatten van artikelen is wel toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:

- Er staat een duidelijke en volledige bronvermelding bij de samenvatting, bestaande uit minimaal: Naam uitgave, volledige titel van het oorspronkelijke artikel, naam journalist, publicatiedatum en link naar het oorspronkelijk artikel van Pensioenfonds Detailhandel;

- Duidelijke vermelding van de naam van de persoon die de samenvatting heeft gemaakt;

- De samenvatting is niet automatisch gecreëerd op basis van technologie, maar is door een natuurlijk persoon gemaakt;

- De samenvatting vormt geen substituut voor de eigen producten en diensten van Pensioenfonds Detailhandel;

- Er mag in de samenvattingen geen promotie worden gemaakt voor producten, diensten, merken of bedrijven;

- De strekking van het artikel mag niet anders worden weergegeven dan in het oorspronkelijke artikel;

- Indien Pensioenfonds Detailhandel u meldt dat u samenvattingen maakt, publiceert en/of distribueert die niet voldoen aan de bovengenoemde uitgangspunten, dan dient u hier direct mee te stoppen en de mogelijkheid om samenvattingen te mogen maken vervalt direct tenzij u met Pensioenfonds Detailhandel tot een overeenkomst komt over het gebruik van inhoud van de content uit de media en de websites van Pensioenfonds Detailhandel.

- Overname van delen van artikelen is uitdrukkelijk niet toegestaan.

NB De hierboven genoemde voorwaarden voor het delen, herpubliceren of samenvatten gelden uitsluitend voor de tekstuele content van Pensioenfonds Detailhandel en expliciet niet voor door Pensioenfonds Detailhandel gelicentieerde inhoud van derden, zoals foto’s en artikelen van (foto)persbureau, infographics en freelance makers en beurs- en fondsinformatie Deze mogen onder geen beding worden overgenomen, gepubliceerd, gedistribueerd of samengevat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Hoe mag ik linken naar content van Pensioenfonds Detailhandel?

Wanneer u een link wil opnemen naar de inhoud van websites van Pensioenfonds Detailhandel, waaronder Jij&Wij Online, lees en volg dan de onderstaande regels en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Een site of dienst die linkt naar inhoud van Pensioenfonds Detailhandel en meer in het bijzonder Jij&Wij Online:

- Geeft duidelijk aan wie de bron van de inhoud is;

- Mag linken naar de homepages van de sites van Pensioenfonds Detailhandel en indien wordt gehandeld volgens de beleidsregels op deze pagina’s mogen ook deeplinks naar artikelen worden gebruikt bestaande uit de titel en maximaal de eerste 150 karakters van het artikel;

- Mag niet linken naar Pensioenfonds Detailhandel-inhoud indien het doel of gevolg van het aanbrengen van de linkjes het vormen van een substituut voor de diensten van Pensioenfonds Detailhandel is;

- Mag niet de indruk wekken dat Pensioenfonds Detailhandel de site, dienst of producten van de aanbieder ondersteunt of aanbeveelt;

- Mag geen verkeerd beeld geven van de relatie met Pensioenfonds Detailhandel of verkeerde informatie geven over Pensioenfonds Detailhandel;

- Mag geen site of dienst zijn die inbreuk maakt op enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht of die zich op enige andere wijze niet aan de relevante wet- of regelgeving houdt;

- Mag geen site of dienst zijn die Pensioenfonds Detailhandel dan wel een van haar websites of publicatie in een kwaad daglicht plaatst of anderszins afbreuk doet aan de betrouwbaarheid en goede naam en faam van Pensioenfonds Detailhandel.

Wat mag ik zeker niet doen met de content van Pensioenfonds Detailhandel?

U mag niet afwijken van het toegestane gebruik zoals hierboven

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of anderszins over het copyright-beleid Pensioenfonds Detailhandel dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@pensioenfondsdetailhandel.nl.

© Pensioenfonds Detailhandel 2022. Alle rechten voorbehouden.